Legal Unit

Khaled Bany Taha

Legal Advisor

+971 2 6133596

khaled.banytaha@aau.ac.ae